حامیان و اعضای انجمن

آیسام

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

شبکه سراسری فروش و توزیع کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-9-1

فروشگاه الکترونیک ایفه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 93/06/12

بیمیتو

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-10-20

http://havila.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-5-17

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

اینستاسل

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 93/12/06

آبکده | فروشگاه اینترنتی تصفیه آب

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-16

پرس کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-10

آوافود

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-10-2

صالحی شاپ

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-6

چکوچونه

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-9-10

http://www.LuxuryStore.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

زاگما

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-16

سیستم فروش تاناکورای مهاباد

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-7-16

دی تو کی

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1394-8-1

http://harajidigi.ir

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-6-9