حامیان و اعضای انجمن

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

http://havila.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26