حامیان و اعضای انجمن

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

ترجمه بهتر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-9

مسترداک

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-27

http://arab.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-31

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

https://worldtranslators.net

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-30

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

http://satraa.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-17

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

مجله آنلاین معمار 98

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-7

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

https://www.matlabi.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-4-6

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

https://globelang.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-26

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18