حامیان و اعضای انجمن

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6