حامیان و اعضای انجمن

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

http://arab.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-31

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6