حامیان و اعضای انجمن

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

http://havila.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21