حامیان و اعضای انجمن

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

https://worldtranslators.net

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-30

https://globelang.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-26

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

مجله آنلاین معمار 98

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-5-7

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

http://satraa.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-17

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

ترجمه بهتر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-9

http://arab.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-2-31

https://www.matlabi.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-4-6

مسترداک

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1397-7-27

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17