حامیان و اعضای انجمن

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

http://quicktranslate.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-2-6

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

حامی پروژه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-7

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

حامی پیپر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-10-6

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

ایران ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-6-22

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17