حامیان و اعضای انجمن

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-3-22

http://havila.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-5-17

علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-9

آیسام

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-16

شبکه ترجمه اول

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1396-3-2

های ترجمه

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-9-18

پردازش هوشمند ترگمان

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-11-26

فروشگاه اینترنتی علوم نوین امیرکبیر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-25

http://khorooji.com

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-9-14

pm-cem.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-12-4

شبکه ترجمه الف

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-21

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-10-13

ترجمه آی آر

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1395-8-21

sanazsania.ir

تحقیق و ترجمه

شروع عضویت 1394-11-4