حامیان و اعضای انجمن

پي برگ

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/10

آسان کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-11-15

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

leenyx.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-24

پلاس ویزا

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-14

زاگما

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-16

Payment24

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-24

نیک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-27

سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-9-13

Panypay

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-12-6

http://payapal.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-19

کارت شاپ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-24

http://ppcard.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-2-7

شريف ويزا

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/06

رها سرمایه

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-6-27

http://behinpal.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-1

تهران پرداخت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/29

والت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/08

آوید24

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-30

بازارگردي

خدمات مالی

شروع عضویت 94/04/08

تهران کردیت کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-17

ای پی - ارائه خدمات درگاه بین المللی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-3

اتحاد شرق

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/01

تن پی گذرگاه امن تراکنش های مالی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-14

اتسم بیگ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-15

یک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-10-9

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

http://trapay.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-1-3

توکاکي

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/28

http://bazarbors.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

دی پی دی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

پیشخوان مجازی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

 فرهاد اکسچنج

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/05

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

باشگاه تخفیف ایرانیان

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-30

http://woprexcard.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-3-24

http://havila.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-5-17