حامیان و اعضای انجمن

تن پی گذرگاه امن تراکنش های مالی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-14

تهران کردیت کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-17

دی پی دی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

آسان کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-11-15

http://havila.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-5-17

آوید24

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-30

http://trapay.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-1-3

 فرهاد اکسچنج

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/05

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

پری پید کارت

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-2-7

سامانه تبادل الکترونیک دفاتر

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-9-13

پي برگ

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/10

نیک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-27

پیشخوان مجازی

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

شريف ويزا

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/06

Payment24

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-24

رها سرمایه

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-6-27

والت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/11/08

http://behinpal.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-1

http://bazarbors.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

پلاس ویزا

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-14

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-10-13

Panypay

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-12-6

http://woprexcard.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1396-3-24

توکاکي

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/28

کارت شاپ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-7-24

اتسم بیگ

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-12-15

ای پی - ارائه خدمات درگاه بین المللی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-3

زاگما

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-6-16

تهران پرداخت

خدمات مالی

شروع عضویت 93/07/29

leenyx.com

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-8-24

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1

بازارگردي

خدمات مالی

شروع عضویت 94/04/08

باشگاه تخفیف ایرانیان

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-1-30

http://payapal.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-3-19

یک پی

خدمات مالی

شروع عضویت 1395-10-9

اتحاد شرق

خدمات مالی

شروع عضویت 93/06/01

http://www.LuxuryStore.ir

خدمات مالی

شروع عضویت 1394-8-1