حامیان و اعضای انجمن

دنياي کامپيوتر

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 93/02/24

ايسام

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 92/09/10

سلام دکتر

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 1394-11-27

فروشگاه الکترونیک ایفه

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 93/06/12

گوشي شاپ

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 93/06/13

فروشگاه شهروند

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 93/06/12

ايستگاه

اعضای هیئت مدیره

شروع عضویت 93/07/12