نام سایت : دانشگاه پیام نور کاشان - حوزه ی انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی

شروع عضویت : 1397-1-1

مدت زمان عضویت: 1 سال

دانشگاه پیام نور کاشان - حوزه ی انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی

نام سایت : دانشگاه پیام نور کاشان - حوزه ی انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی

آدرس سایت : http://pnukashan.ir

نوع فعالیت : سایر ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1396

معرفی سایت

اطلاع رسانی و ثبت نام برنامه های حوزه ی انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی دانشگاه پیام نور کاشان