نام سایت : http://topdi-co.com

شروع عضویت : 1396-9-19

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://topdi-co.com

نام سایت : http://topdi-co.com

آدرس سایت : http://topdi-co.com

نوع فعالیت : خدمات حمل و نقل ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1394

معرفی سایت

قدرتمندترین و مطمئن ترین برنامه حمل و نقل هوشــمند درون شــهري اســت که یک پلت فرم تخصــصــی مبتنی بر فناوري تلفن هاي هوشمند همراه،خدمات ر سانی به مسافرین را آغاز کرده ا ست. این شرکت با سرعت قابل توجهی در حال اجراي برنامه هاي توسعه اي خود است