معرفی مدیران

1- آقای حمیدرضا اعتدال مهر

رئیس هیئت مدیره

2- خانم سولماز صادق نیا

نائب رئیس

3- آقای سام مدن پور

خزانه دار

4- آقای رضا الفت نسب

دبیر انجمن

5- آقای سیامک کیایی

عضو اصلی هیئت مدیره

6- آقای محمد فروغی

عضو اصلی هیئت مدیره

7- آقای علیرضا صادقیان

عضو اصلی هیئت مدیره

8- آقای علیرضا شهبازی

عضو علی البدل هیئت مدیره

9- آقای مسعود زارعی

عضو علی البدل هیئت مدیره

10- آقای مصطفی سعید نژاد

بازرس اصلی

11- آقای فرشاد وکیل زاده

بازرس علی البدل