قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها

بنا بر تصميم هيات مديره انجمن، تا اطلاع ثانوي حق عضويت از اعضاء دريافت نمي گردد و با تخفيف اعمال شده اعضاي جديد فقط با پرداخت حق وروديه براي سال اول عضو رسمي انجمن خواهند شد