اولین مجمع عادی سالیانه انجمن صنفی با حضور اکثریت اعضاء


اولین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی روز یکشنبه سوم اسفندماه در سالن همایش فرهنگسرای شفق برگزار شد. بر اساس قانون انجمن های صنفی، جلسه مجمع با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء به رسمیت در خواهد آمد. این جلسه با حضور نماینده اداره کار و تعاون استان تهران رسمیت پیدا کرد.
در ابتدای مراسم رضا الفت نسب دبیر انجمن، به تشریح عملکرد سالیانه انجمن پرداخت. سپس سام مدن پور به عنوان خزانه دار گزارش مالی انجمن را ارائه نمود. بعد از آن رئیس هیات مدیره به سوالات حاضرین پاسخ داد. حمیدرضا اعتدال مهر ضمن گزارش وضعیت فعلی انجمن، از اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات کسب و کارهای اینترنتی سخن گفت. پس از رای قاطع مجمع نسبت به گزارش های ارائه شده، انتخابات جهت تعیین بازرس صورت گرفت که آقای علیرضا سعیدنژاد به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا جمالی منفرد به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد