اساسنامه انجمن

بسمه تعالی
« اساسنامه انجمن صنفی كارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران
فصل یكم - كلیات
ماده 1 - هدف :
به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشكیل می‌گردد.
ماده2- نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام : انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران كه در این اساسنامه به اختصار انجمن صنفی » نامیده می‌شود .
حوزة فعالیت انجمن صنفی : حوزة جغرافیایی شهر تهران و محل استقرار دفتر مركزی آن در استان تهران شهرستان تهران می باشد.
تبصره - هیأت مدیره می‌تواند هر زمان كه ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریق انتشار در روزنامه فناوران اطلاعات- به طور کتبی به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .
ماده 3- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :
1- كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها.
4- كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك.
5- سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت.
6- كوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط.
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و كمكهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
10- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.
11- خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی .
13- همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
14- قبول مسوولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .
15- ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا كانون های مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور.
16- شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های كارگری .
ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
1. کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کارهای اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.
2. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.
3. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم با آنها.
4. کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی.
5. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ،در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.
6. همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه کسب و کارهای اینترنتی.
7. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسائل مربوط به حقوق قانونی کسب و کارهای اینترنتی به مراجع ذی ربط.
8. تشویق حرفه ای سازی وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی.
9. اعمال كنترل بر ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیت های تجارت الکترونیک با هدف ارتقای كیفیت کسب و کارهای اینترنتی.
10. ترویج سیاست های اعتماد زایی و افزایش اعتماد خریداران اینترنتی.
11. انتقال تجربیات مدیران کسب و کارهای اینترنتی از طریق ارتباط اعضای صنف با یكدیگر و برگزاری همایش های آموزشی.
12. همكاری و مشاركت و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات.
13. كسب مجوزات لازم و ضروری كه موجب تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر کسب وکار اینترنتی میشود.
14. ایجاد کمیته های سایر صنوف مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی در انجمن.
15. دریافت، نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط به کسب وکارهای اینترنتی بین اعضا
16. اعطا نشان عضویت مجازی به اعضا.
فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
ماده 5 – شرایط عضویت :
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :
1- تابعیت ایران .
2- شاغل در حرفه یا صنعت کسب و کار اینترنتی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارك شناسایی معتبرشامل نماد اعتماد کسب و کار اینترنتی و همچنین ارائه مدارک لازم اثبات کارفرما بودن متقاضیان از جمله لیست بیمه و یا قرارداد کار
3- ارائه مدارك معتبر مبنی بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.
4 - قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن صنفی.
5- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
تبصره 1- كلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ كس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- شكایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی).
3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
4- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.
ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :
الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ 1.000.000 ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.
ب - حق عضویت به مبلغ 600.000 ریال برای مدت یک سال .
ج – كمك ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار كمك دهنده.
تبصره 1- قبول و دریافت كمك‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع كتبی به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی .
تبصره 2- انجمن صنفی دارای حداقل 3 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی و دفتر صورتجلسات هیات مدیره می‌باشد.
ماده 8- كلیه اعضا باید باتوجه به ماده7 حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌كند واریز و رسید بانكی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.
تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.
تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .
ماده 9 - چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر 3 بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار كتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداكثر ظرف یك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .
فصل سوم
اركان انجمن صنفی
ماده 10- اركان انجمن صنفی عبارت است از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3-بازرس یا بازرسان
الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :
ماده 11 – مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشكیل می گردد.
تبصره 1 – برای تشكیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه فناوران اطلاعات كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .
تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یك چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .
تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشكیل ، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .
تبصره 5 - هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضا رسمیت
می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .
تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی .
2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .
3- دادن رهنمود و تصویب سیاست های كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .
4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .
5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .
6- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .
7- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.
8- ایجاد كمیته ها و همكاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.
9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
10- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه یک اعضا تشكیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .
2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.
تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص و كتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع كلیه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی رسانده شود.
ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی مركب از دست کم یك رییس، یك نایب رییس و یك منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یكی از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اكثریت اعضا انتخاب می شوند .
تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی كه انجمن صنفی دارای كمتر از 20 عضو باشد) .
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره 3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اكثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسـه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد كه در صورت عدم تشكیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .
ماده 17- چنانچه اعضای شركت كننده در انتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با ذكر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه ونظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن ، اقدام خواهد شد .
ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 18- هیأت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .
ماده 19- هیأت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یك هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود ، یك رئیس، یك نایب رئیس و یك خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور (رئیس ، خزانه دار و یكی دیگر از اعضای هیات مدیره ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
ماده 20- جلسات عادی هیأت مدیره با حضور اكثریت اعضا ( حداقل 5 نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اكثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشكیل می گردد .
تبصره 1 - برنامه زمانی و مكان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
تبصره 3- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمن ، در بانك یا بانك های كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید .
ماده 22 – كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و كلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
تبصره 1- مادامی كه اكثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد .
1 3 تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اكثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یك سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
تبصره 3 – درصورت استعفا یا سلب عضویت هركدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان كه منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود ، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند كاندیدا شود.
ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ كلیه دارایی ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.
ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت و صورتجلسات هیات مدیره).
2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
5- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی.
7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین.
8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
9- همكاری درجهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا.
10- وكالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .
11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
12- تهیه گزارش عملكرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
14- تشكیل كمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل كمیته حل اختلاف ، كمیته عضویت ، كمیته تداركات و پشتیبانی ،كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته ها .
15- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از كانون های مذكور.
ماده 26 - وظایف رییس هیأت مدیره :
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشكیل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاری منشی جلسه .
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.
4- امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی كه با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه كار گمارده خواهند شد.
5- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
6- امضای كارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار كانون.
7- انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره كه مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.
تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.
ماده 27 - هیات مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید. با پایان اعتبار هیات مدیره ، رابطه استخدامی دبیر با كانون نیز ملغی می شود.
تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مركز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به كار گمارده می شوند .
ماده 28 – وظایف واختیارات دبیر:
دبیر در صورت تفویض از طرف هیات مدیره، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .
2- انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .
3- امضای اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار .
4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.
5- تهیه دفاتر «عضویت» و « امور مالی» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
8- مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن و احكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
10- انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .
ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :
1- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یكی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی .
3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .
6- ثبت كلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
7- پیش بینی بودجه و هزینه های یك ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،كلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.
ج ـ بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان
ماده 30 - بازرسان انجمن صنفی ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس
علی البدل كه با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت 1 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است. تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.
ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان :
1- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
3- پی گیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .
5- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .
تبصره : بازرس/بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و كلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی(گزارش سالانه) ، یا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ارایه نمایند .
فصل چهارم
سایر مقررات
ماده32- كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
4- نداشتن محکومیت قطعی كیفری موثر.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- داشتن نماد اعتماد الکترونیکی
8- داشتن سه سال سابقه فعالیت در حرفه مربوطه با تائید هیات مدیره انجمن
9- داشتن یک سال سابقه عضویت در انجمن صنفی
تبصره 1- کاندیداهای اولین دوره از بند 9 ماده 32 معاف می باشند.
ماده 33 – در اجرای ماده18آیین نامه انجمن های صنفی وکانون های مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره حداقل ... درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمان های كارگری و كارفرمایی واریز خواهد شد .
ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یكدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریك از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریك از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .
ماده 35- مسوولان انجمن صنفی، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قرار دهند .
ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن.
3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشكیل مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهندشد . درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته باید هیأت تصفیه ای مركب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تشكیل گردد .
ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یك سوم اعضای انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت كانون، به كانون ذی ربط اعلام نمایند .
ماده 38- هیأت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی به كلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست كاملی از كلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه كلیه حساب هـای بدهكـاران و بستانكـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در اختیار بنیاد خیریه کودک قرار دهند.
ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی می باشد .
ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .
این اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 42 تبصره در تاریخ 04/09/1392 با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/مورخ 04/09/1392 انجمن صنفی كارفرمایی فروشگاهای اینترنتی ( کسب و کار اینترنتی ) شهر تهران رسید .
اهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران
فصل یكم - كلیات
ماده 1 - هدف :
به استناد مادة 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و كانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی كارفرمایان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشكیل می‌گردد.
ماده2- نام ، حوزة فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام : انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران كه در این اساسنامه به اختصار انجمن صنفی » نامیده می‌شود .
حوزة فعالیت انجمن صنفی : حوزة جغرافیایی شهر تهران و محل استقرار دفتر مركزی آن در استان تهران شهرستان تهران می باشد.
تبصره - هیأت مدیره می‌تواند هر زمان كه ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طریق انتشار در روزنامه فناوران اطلاعات- به طور کتبی به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید .
ماده 3- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :
1- كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشكلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها.
4- كوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تكنولوژیك.
5- سعی در بهبود كیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین كنترل كیفیت.
6- كوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همكاری با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت كار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین كار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی كارفرمایان به مراجع ذیربط.
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و كمكهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شركتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
10- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.
11- خرید، فروش و تملك اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی .
13- همكاری با سایر تشكل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی كه به موجب مقررات قانونی بر عهدة انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
14- قبول مسوولیت و همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تكالیفی كه این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می كنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .
15- ایجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا كانون های مربوط در داخل كشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات كشور.
16- شركت در مذاكرات حرفه ای با سایر سازمانهای كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های كارگری .
ماده 4- وظایف اختصاصی انجمن صنفی :
1. کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کارهای اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.
2. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.
3. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم با آنها.
4. کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسائل مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی.
5. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ،در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.
6. همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه کسب و کارهای اینترنتی.
7. انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسائل مربوط به حقوق قانونی کسب و کارهای اینترنتی به مراجع ذی ربط.
8. تشویق حرفه ای سازی وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی.
9. اعمال كنترل بر ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیت های تجارت الکترونیک با هدف ارتقای كیفیت کسب و کارهای اینترنتی.
10. ترویج سیاست های اعتماد زایی و افزایش اعتماد خریداران اینترنتی.
11. انتقال تجربیات مدیران کسب و کارهای اینترنتی از طریق ارتباط اعضای صنف با یكدیگر و برگزاری همایش های آموزشی.
12. همكاری و مشاركت و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات.
13. كسب مجوزات لازم و ضروری كه موجب تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر کسب وکار اینترنتی میشود.
14. ایجاد کمیته های سایر صنوف مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی در انجمن.
15. دریافت، نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط به کسب وکارهای اینترنتی بین اعضا
16. اعطا نشان عضویت مجازی به اعضا.
فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
ماده 5 – شرایط عضویت :
كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :
1- تابعیت ایران .
2- شاغل در حرفه یا صنعت کسب و کار اینترنتی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارك شناسایی معتبرشامل نماد اعتماد کسب و کار اینترنتی و همچنین ارائه مدارک لازم اثبات کارفرما بودن متقاضیان از جمله لیست بیمه و یا قرارداد کار
3- ارائه مدارك معتبر مبنی بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.
4 - قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن صنفی.
5- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب .
تبصره 1- كلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ كس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2- شكایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .
ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی).
3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
4- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.
تبصره – در موارد بندهای 1و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.
ماده 7- منابع مالی انجمن صنفی :
الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ 1.000.000 ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد.
ب - حق عضویت به مبلغ 600.000 ریال برای مدت یک سال .
ج – كمك ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار كمك دهنده.
تبصره 1- قبول و دریافت كمك‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع كتبی به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی .
تبصره 2- انجمن صنفی دارای حداقل 3 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی و دفتر صورتجلسات هیات مدیره می‌باشد.
ماده 8- كلیه اعضا باید باتوجه به ماده7 حق عضویت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانكی كه انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌كند واریز و رسید بانكی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.
تبصره 1- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغی كه به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.
تبصره 3- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .
ماده 9 - چنانچه هر یك از اعضا در مدت حداكثر 3 بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار كتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداكثر ظرف یك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .
تبصره - تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .
فصل سوم
اركان انجمن صنفی
ماده 10- اركان انجمن صنفی عبارت است از :
1- مجمع عمومی
2- هیأت مدیره
3-بازرس یا بازرسان
الف - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :
ماده 11 – مجمع عمومی كه عالی‌ترین ركن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشكیل می گردد.
تبصره 1 – برای تشكیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه فناوران اطلاعات كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشكیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید .
تبصره 2 – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنكاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یك چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .
تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاریخ تشكیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشكیل ، طی دعوتنامه كتبی به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی كه مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور كتبی و مخفی به عمل خواهد آمد .
تبصره 5 - هر یك از اعضای مجمع عمومی می تواند وكالت یكی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.
ماده 12- مجمع عمومی عادی هر سال یك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه یك اعضا رسمیت
می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .
تبصره 1 – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی عادی در كلیه مراحل، با اكثریت نصف بعلاوه یك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان كه با اكثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :
1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد كارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی .
2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی .
3- دادن رهنمود و تصویب سیاست های كلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .
4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .
5- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی كه صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .
6- رسیدگی نهایی به اعتراض كسانی كه طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .
7- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضا.
8- ایجاد كمیته ها و همكاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.
9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
10- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.
ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه یک اعضا تشكیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل یك سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اكثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده 15- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :
1- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .
2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.
تبصره - پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص و كتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع كلیه اعضا و وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی رسانده شود.
ماده 16- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یكی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی مركب از دست کم یك رییس، یك نایب رییس و یك منشی از بین اعضای حاضر با رأی اكثریت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یكی از آنها نیز در دستور كار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اكثریت اعضا انتخاب می شوند .
تبصره 1- اعضای هیأت رئیسه و نظارت بر انتخابات نباید كاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی كه انجمن صنفی دارای كمتر از 20 عضو باشد) .
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره 3- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اكثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.
تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اكثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسـه بعدی را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین كند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشكیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد كه در صورت عدم تشكیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .
ماده 17- چنانچه اعضای شركت كننده در انتخابات ظرف یك هفته از تاریخ تشكیل مجمع عمومی با ذكر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .
تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه ونظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن ، اقدام خواهد شد .
ب - هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن
ماده 18- هیأت مدیره دارای 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده كه از بین كاندیداهای واجد شرایط، با رأی كتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت3 سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .
ماده 19- هیأت مدیره مكلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یك هفته اولین جلسه خود را تشكیل و از بین خود ، یك رئیس، یك نایب رئیس و یك خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یك دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور (رئیس ، خزانه دار و یكی دیگر از اعضای هیات مدیره ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
ماده 20- جلسات عادی هیأت مدیره با حضور اكثریت اعضا ( حداقل 5 نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اكثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا 3/1 اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشكیل می گردد .
تبصره 1 - برنامه زمانی و مكان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینكه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .
تبصره 3- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 21- هیأت مدیره موظف است حداكثر ظرف یك ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن و با امضای مشترك صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارك مالی انجمن ، در بانك یا بانك های كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید .
ماده 22 – كلیه مكاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و كلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور كه به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مكلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .
تبصره 1- مادامی كه اكثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد .
1
3
تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اكثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یك سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
تبصره 3 – درصورت استعفا یا سلب عضویت هركدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان كه منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود ، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند كاندیدا شود.
ماده 24 - هیأت مدیره موظف است دست كم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ كلیه دارایی ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.
ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت و صورتجلسات هیات مدیره).
2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.
4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
5- تشكیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.
6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مركزی انجمن صنفی.
7- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین.
8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.
9- همكاری درجهت تاسیس و تقویت شركتهای تعاونی و ایجاد امكانات رفاهی برای اعضا.
10- وكالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه .
11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی .
12- تهیه گزارش عملكرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی .
13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت كار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی.
14- تشكیل كمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل كمیته حل اختلاف ، كمیته عضویت ، كمیته تداركات و پشتیبانی ،كمیته امور حقوقی، كمیته رفاهی و سایر كمیته ها .
15- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر به منظور تشكیل یا عضویت در كانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از كانون های مذكور.
ماده 26 - وظایف رییس هیأت مدیره :
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشكیل مرتب جلسه .
2- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همكاری منشی جلسه .
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.
4- امضای كلیه قراردادها و احكام استخدامی كارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی كه با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه كار گمارده خواهند شد.
5- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .
6- امضای كارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار كانون.
7- انجام سایر اموری كه به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد.
تبصره1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره كه مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.
تبصره 2 – در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.
ماده 27 - هیات مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید. با پایان اعتبار هیات مدیره ، رابطه استخدامی دبیر با كانون نیز ملغی می شود.
تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشكیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مركز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای كاركنانی باشد كه بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به كار گمارده می شوند .
ماده 28 – وظایف واختیارات دبیر:
دبیر در صورت تفویض از طرف هیات مدیره، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداری كلیه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی .
2- انجام مكاتبات اداری و جاری انجمن صنفی .
3- امضای اسناد و مدارك مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار .
4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.
5- تهیه دفاتر «عضویت» و « امور مالی» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.
8- مهیا ساختن مكان تشكیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات اركان انجمن و احكام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط.
10- انجام سایر اموری كه به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد.
تبصره- كاركنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .
ماده 29- وظایف واختیارات خزانه دار :
خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :
1- امضای كلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یكی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن صنفی .
3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارك تنظیم شده در مورد كلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .
5- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .
6- ثبت كلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
7- پیش بینی بودجه و هزینه های یك ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،كلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.
ج ـ بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان
ماده 30 - بازرسان انجمن صنفی ، متشكل از 1 نفر بازرس اصلی 1 نفر بازرس
علی البدل كه با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین كاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت 1 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.
ماده 31- وظایف و اختیارات بازرسان :
1- نظارت بر كلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در كلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
2- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
3- پی گیری و رسیدگی به شكایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد).
4- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .
5- اقدام به دعوت و تشكیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .
6- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .
تبصره : بازرس/بازرسان باید پیش از تاریخ تشكیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و كلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی(گزارش سالانه) ، یا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ارایه نمایند .
فصل چهارم
سایر مقررات
ماده32- كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
4- نداشتن محکومیت قطعی كیفری موثر.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- داشتن نماد اعتماد الکترونیکی
8- داشتن سه سال سابقه فعالیت در حرفه مربوطه با تائید هیات مدیره انجمن
9- داشتن یک سال سابقه عضویت در انجمن صنفی
تبصره 1- کاندیداهای اولین دوره از بند 9 ماده 32 معاف می باشند.
ماده 33 – در اجرای ماده18آیین نامه انجمن های صنفی وکانون های مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره حداقل ... درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمان های كارگری و كارفرمایی واریز خواهد شد .
ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یكدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریك از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریك از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشكیل و از بین خود 3 یا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .
ماده 35- مسوولان انجمن صنفی، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قرار دهند .
ماده 36- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن.
3- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی كشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تكلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی اعلام نماید .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشكیل مجمع عمومی فوق العاده امكانپذیر نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهندشد . درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته باید هیأت تصفیه ای مركب از 3 یا 5 نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی تشكیل گردد .
ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشكیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یك سوم اعضای انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت كانون، به كانون ذی ربط اعلام نمایند .
ماده 38- هیأت تصفیه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی به كلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست كاملی از كلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه كلیه حساب هـای بدهكـاران و بستانكـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در اختیار بنیاد خیریه کودک قرار دهند.
ماده 39- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی می باشد .
ماده 40 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
ماده 41- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .
این اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 42 تبصره در تاریخ 1392/09/04 با اكثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس مورخ 1392/09/04 انجمن صنفی كارفرمایی فروشگاهای اینترنتی ( کسب و کار اینترنتی ) شهر تهران رسید