نام سایت : http://AkhbarRasmi.com

شروع عضویت : 1395-2-7

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://AkhbarRasmi.com
معرفی سایت

اولین سامانه روابط عمومی و توزیع محتوا در کشور، درگاه توزیع اخبار شرکت ها در رسانه‌های داخل و بین المللی؛ پایش رسانه ای و خدمات مدیریت رسانه؛ خدمات ویژه روابط عمومی خبری و رسانه ای به برندهای ایرانی و بین المللی؛